Valmar tűzvédelem és munkavédelem

+36 30 603 5057, +36 70 394 3636, info@valmar.hu

Tűzvédelem

Szakértői segítséget keres tűzvédelem kapcsán? Keressen minket!

Magánszemélyek, vállalkozások tűzvédelmi helyzetének javítása érdekében az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére:

Tűzvédelmi szabályzat készítés

Az 1996. évi XXXI. tűzvédelmi törvény értelmében a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kötelesek tűzvédelmi szabályzatot készíteni az alábbi esetekben:

 • - amennyiben a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • - ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
 • - robbanásveszélyes besorolás alá esnek,
 • - kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Tűzriadó terv kidolgozása

épületrészre, épületre, ha az

- menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
- oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
- tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
- 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az
- olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
- 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag - az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva - előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Tűzvédelmi oktatás

A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja. 

Kockázati osztályba sorolás

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint az alábbi három tűzveszélyességi osztályát különböztetjük meg az anyagoknak:
- Robbanásveszélyes,
- Tűzveszélyes,
- Nem tűzveszélyes.

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.

A kockázati egység lehet:
- önálló rendeltetési egység,
- szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja az OTSZ 11. §-ban foglaltak szerint,
- speciális építmény, vagy
- az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy által meghatározott része.

A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység:
- nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
- alacsony kockázati, AK osztályba,
- közepes kockázati, KK osztályba, vagy
- magas kockázati, MK osztályba tartozik.

Tűzterhelés számítás

A hatályos előírások értelmében a létesítményi tűzoltóság felállításának kötelezettsége a tűzszakasz méretén és a funkción kívül a tűzterheléstől is függ, aminek értékét számítással kell meghatározni a tűzvédelmi szabályzat készítése során.

Tűzvédelmi ellenőrzések, felmérések

A munkáltató köteles gondoskodni róla, hogy

 • - a munkavállalói /a munkavégzésben részt vevő családtagjai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelően végezzék tevékenységüket,
 • - a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék, betartsák.

Tűzvédelmi nyilvántartások elkészítése

A tűzvédelmi jogszabályok az üzemeltetőt különböző nyilvántartások elkészítésére kötelezik (tűzoltó készülék nyilvántartás, tüzivíz források nyilvántartása, stb.), amelyek elkészítése és esetenként vezetése szakmai ismereteket igényel. Igény esetén cégünk elkészíti és vezeti ezeket a nyilvántartásokat.

Tűzvédelmi eszközök, felszerelések meghatározása

A szükséges tűzvédelmi eszközök, tűzoltó készülékek típusának, töltetének meghatározása szakismereteket igényel. Sajnálatos módon a nem megfelelő oltóeszköz nagyobb kárt okozhat, mint annak hiánya.

Eltérési engedélyezési eljárások, felmentések ügyintézése

Előfordulnak különleges esetek, amikor a jogszabályi előírásokat nem lehet betartani. Ilyenkor (amennyiben a jogszabály ezt megengedi) eltérési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, azonos biztonsági feltételek megtétele mellett. Az ehhez szükséges biztonsági tényezőket kidolgozzuk, az eljárást előkészítjük, ügyeit intézzük.

Tanácsadás

Tűzvédelmi ügyekben, beruházások, fejlesztések előtt javasolt előzetesen felmérni a tűzvédelmi előírásokat, így elkerülhetők a nem elég körültekintő döntésből fakadó esetleges többletkiadások.

Mezőgazdasági munkák, gépek tűzvédelme

A nyári betakarítási munkák során alkalmazott erő- és munkagépek tulajdonosai kötelesek elvégezni a gépek tűzvédelmi felülvizsgálatát (a gépek szemléjét). A gépszemle tervezett időpontját 8 nappal előbb, írásban kell bejelenteni az illetékes önkormányzati tűzoltóságra. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön kell elhelyezni, 1 példányát pedig a szemlét követő 8 napon belül megküldeni a tűzoltóságnak. Amennyiben a tulajdonos saját maga nem vesz részt a betakarítási munkában, a felülvizsgálat eredményességéről igazolást ad ki, amit a munkagép fülkéjében kell elhelyezni.

Társasházak tűzvédelme

A társasház, lakásszövetkezet tulajdonosára, kezelőjére, közös képviselőjére, intéző bizottság elnökére vonatkozó tűzvédelmi feladatok, előírások.

A lakóépület kezelését végző köteles kidolgoz(tat)ni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint (tűzvédelmi szabályzatban, illetve tűzvédelmi házirendben) köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat min. évente egy alkalommal ismertetni kell a lakókkal. A tűzvédelmi oktatás megtartható a közgyűléssel egyidejűleg is. A tűzvédelmi oktatás megtörténtét javasolt jelenléti íven igazoltatni. Készíthető rövidített kivonat is, amelynek átvétele és az abban foglaltak megismerése, tudomásul vétele írásban rögzíthető.

Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása, képzése

Jelentős változás következett be a megjelent 9/2015. (III. 25.) Belügyminisztériumi rendeletben. A jogszabály meghatározza, hogy hol, milyen végzettségű szakembert kell foglalkoztatni (akár szolgáltató által) és azt is tartalmazza, hogy hány órában kell ezt megtenni. A munkavédelemben ez már régóta megvalósult és most a tűzvédelemben is kötelezővé válik.

A kockázatosabb létesítmények esetében jelentősen növeli a biztonságot, amennyiben megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását teszik kötelezővé.

Kötelező foglalkoztatottság előírásai:

Legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 • - a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 • - a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
 • - a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 • - a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel:
 • - amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
 • - amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
 • - amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 • - a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett, (minimum heti 40 órában)
 • - a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget, (minimum havi 16 órában)
 • - a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy (minimum havi 16 órában)
 • - a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, (minimum havi 16 órában)
 • - amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
 • - amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
 • - amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása,gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

 

A munkavédelmi képzést magas szinten valósítjuk meg! Az Ön alkalmazottainak is jár az oktatás!

Munkavédelmi oktatásAz egészségügyi dolgozók, az építőiparban tevékenykedők, a gyógyszeripar szereplői vagy a vendéglátás résztvevői egy valamiben biztosan nem különböznek. A munkavédelmi oktatás minden szektorban kötelezően el kell végezni az alkalmazottaknak, beosztástól függetlenül. Ahol ez az oktatás nem történik meg, annak komoly következményei lesznek a cégre vonatkozóan. Nem érdemes azzal trükközni, hogy az idő vagy a pénz megspórolása céljából valahol elbliccelik a rendszeres munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtartását. Egyrészt kötelezően meg kell tartani az oktatást, tehát akár bírsággal is jár az elmaradása, másrészt olyan információkat ad át az alkalmazottaknak, amik munkavédelmi szempontból nélkülözhetetlenek. A napi munkavégzés enélkül felesleges kockázatokkal járna. Az alkalmazottak és a munkáltatók érdeke is a munkavédelmi képzés megszervezése és az azon való részvétel.

A munkavédelmi oktatás nem igényel túl sok időt és minden lényeges elemet magában foglal, amit tudniuk kell a résztvevőknek. Ez persze csakis akkor tud megvalósulni, ha az oktatás lebonyolítását olyan csapatra bízza, akik profi módon járnak el.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha a munkavédelmi oktatásokat még nem tudja, hogy kire bízza, de már szorít az idő! A Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem kifejezetten erre a területre szakosodott, tehát minden eszközünk megvan ahhoz, hogy színvonalában kiemelkedő, tartalmilag és formailag is teljes munkavédelmi képzés tudjunk nyújtani az ügyfeleinknek. Elméleti oktatást és gyakorlati képzést is szervezünk, alkalmi, rendszeres és ismétlő oktatást egyaránt tartunk az ügyfeleknek, természetesen az előírásokhoz igazodva, munkaidőben megtartva.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését és a munkavédelmi képzés megszervezéséhez és megtartásához szeretne minket szerződtetni, keressen minket bizalommal! A honlapunkon szereplő elérhetőségek egyikén lépjen kapcsolatba kollégáinkkal! Legyen Önnek is a biztonság az első! Már csak néhány kérdésre van attól, hogy a munkavédelem az Ön cégénél is egy magasabb szinten valósuljon meg!

A munkavédelmi szabályzat készítést az Ön vállalkozására szabva!

munkavédelmi szabályzat készítéseA munkavédelem megléte és a hozzá kapcsolódó szabályok alkalmazása nélkül egyetlen helyszínen sem lehet munkavállalókat foglalkoztatni. A munkavédelem feladata, hogy biztosítsa az ideális feltételeket a balesetmentes munkavégzéshez. Ennek alapköve a munkavédelmi szabályzat.

A munkavédelmi szabályzatot munkahelyhez szabottan kell elkészíteni és minden esetben átfogó felmérés alapján összeállítani.  A szabályzat magába foglalja az adott munkavégzésre kijelölt helyszínen alkalmazott jogszabályokat, a munkáltató kötelezettségeit.

A munkavédelmi szabályzat készítése szakember dolga, külön megrendelésre készül el minden esetben. A munkavédelmi szabályzat készítése megelőzi a munkavállalók felvételét, a helyszín megnyitását. A szabályzat nélkül nem lehet semmilyen tevékenységet végezni, hiszen az alkalmazottakat nem tájékoztatja semmilyen dokumentum vagy oktatás a betartandó munkavédelmi szabályokról.

A munkavédelmi szabályzat készítésének lényege, hogy az így elkészült dokumentumnak minden fontos adatot tartalmaznia kell, ami segíti a feladatok biztonságos teljesítését. Az egész munkavédelmi követelményrendszert és a szabályokat egyetlen dokumentumban kell összefoglalni és biztosítani a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető eszközhasználatot, valamint berendezés használatot, az oktatás idejét stb.

A munkavédelmi szabályzat készítése munkavédelmi szakember feladata, aki a tartalmi követelmények ismeretében állítja össze a munkavédelem eszközigényét és előírásainak listáját. Ez a szabályzat a munkavállalókat óvja a balesetektől és a munkáltatót is a hatósági ellenőrzések során. A munkavédelmi szabályzat készítése akkor sikeres, ha nem csupán tartalmilag hiánytalan, hanem ezzel párhuzamosan átlátható is, illetve következetesen felépített fejezetekből áll. Nem elég a felkészültség, a szakmai tapasztalat vagy a körültekintő helyszíni felmérés, ha a munkavédelmi szabályzat nem közérthető vagy nem lehet rajta kiigazodni.

A minden tekintetben profi munkavédelmi szabályzat készítéséhez vegye igénybe a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem szolgáltatásait!

 

Milyen jogszabályok vonatkoznak a tűzvédelmi szabályzat készítésére?

Tűzvédelmi szabályzat készítése Cégünk egyik fő tevékenysége a tűzvédelmi szabályzat készítése, azonban az a tapasztalatunk, hogy sokan nincsenek tisztában az ezzel kapcsolatos szabályozással, vagyis, hogy kinek, mikor kötelező elkészítenie, és pontosan miből kell állnia.

Tűzvédelmi szabályzat készítése kötelező a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt az ötnél több dolgozót foglalkoztató, ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtető, robbanásveszélyes tevékenységet végző vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltető cégek esetében. Tartós próbaüzem esetére, maximum 6 hónapra ideiglenes tűzvédelmi szabályzat készítése lehetséges. A szabályzat tartalmát a munkáltató köteles ismertetni a dolgozókkal, az oktatási naplóban rögzíteni, majd az érintettek aláírásával igazolni ezt.

A tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell a tűzvédelmi teendőket ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit, a szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a helyszínére vonatkozó szabályokat. Fontos benne tisztázni az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket. Ismertetni kell a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos teendőket. A tűzvédelmi szabályzat készítésekor rögzíteni kell a munkavállalók tűzeset esetén végrehajtandó feladatait, a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait. Fontos tisztázni az épület megengedett maximális befogadóképességét, a tűzvédelmi szabályzat készítőjének nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását, valamint a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit. Utóbbihoz tartozik a kiállító intézmény neve, címe, a dokumentum száma, a szakmai képesítés megnevezése, a kiállítás dátuma.

A tűzvédelmi szabályzat készítése összetett és hosszadalmas feladat. A legjobb, ha ránk bízza, hiszen nagy tapasztalatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy mindenben a jogszabályoknak megfelelően járunk el. Forduljon hozzánk bizalommal a részletekért!

 

Milyen következményekre számíthat, ha kötelezett a tűzvédelmi szabályzatra, de nincs a birtokában?

Tűzvédelmi szabályzat profi cégtőlLegyen szó munkahelyről, vagy közintézményről, nem lehet megfeledkezni a tűzvédelmi szabályzat meglétéről. Sajnos előfordulhat, hogy ez a szabályzat valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre. Ilyenkor az érintettek komoly lépésekkel számolhatnak, ezért nem érdemes kockáztatni a tűzvédelmi szabályzat hiányát!

Az első lépés ilyenkor az, hogy a Katasztrófavédelem tűzvédelmi bírságot fog kiszabni. A bírság mindig nagyon elrettenti az embereket, azonban az még súlyosabb, hogy nincs a kötelezett intézmények, munkahelyek birtokában a tűzvédelmi szabályzat. Ebben a formában a területen tartózkodók és környezetük komoly veszélynek vannak kitéve, mivel semmi sem garantálja, hogy ne követeljen emberéletet egy esetleges tűzeset.

Amennyiben egy tűz esetén kiderül, hogy nem volt tűzvédelmi szabályzat, illetve azt nem mutatták be szakemberek oktatás keretein belül a területen tartózkodóknak, a biztosító elállhat a biztosítási összeg kifizetésétől arra hivatkozva, hogy nem gondoskodott a tulajdonos a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról.

Ne kockáztasson! Ha nincs még tűzvédelmi szabályzat és kötelezett rá, minél hamarabb keressen fel bennünket elérhetőségeinken, és elkészítjük a szabályoknak megfelelően a dokumentumokat!

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatások a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem profizmusával. Munkavédelmi,- és tűzvédelmi oktatások, tűzvédelmi szabályzat készítés nagy szakértelemmel és tapasztalattal.

Elérhetőség

Információk

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.