Valmar tűzvédelem és munkavédelem

+36 70 394 3636, info@valmar.hu

Szolgáltatások

MUNKAVÉDELEM

Munkavédelmi szaktevékenység

Tekintse meg szolgáltatásainkat!

Szolgáltatásunk keretében biztosítjuk a törvény szerint az Ön vállalkozására háruló kötelezettségek teljesítését. Szerződésünk alapján Önnek nem kell munkavállalóként munkavédelmi és egyéb szakvizsgákkal rendelkező személyt alkalmaznia. Leveszünk az Ön és vállalkozása válláról minden munkavédelemmel kapcsolatos terhet. Felkészítjük cégét arra, hogy a munkavédelmi hatóság ellenőrzéseinek minden tekintetben megfeleljen.

Rendszeres munkavédelmi szemlék keretében ellenőrizzük a hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtását. A hiányosságokról jegyzőkönyvet készítünk, amiben tételesen megnevezzük a feltárt hibákat és javaslatot teszünk azok lehető leggyorsabb és leginkább költséghatékony kijavítására.

A rendszeres ügyféllátogatás során:

 • - ellátjuk a munkavédelmi képesítéshez kötött, szaktevékenységnek minősített feladatokat;
 • - felülvizsgáljuk, szükség esetén a változásoknak megfelelően módosítjuk a munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációkat;
 • - ellenőrizzük a munkahelyeket és munkavállalókat munkavédelmi szempontból;

Kockázat értékelés

Ha Önnek legalább egy alkalmazottja van, akkor a munkahelyi kockázatértékelést mindenképpen kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat, pl. kisboltja van, irodai munkát végez stb. Ha veszélyes anyagokat is használ, akkor a tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentésén túl el kell végeztetnie a vegyi anyagok kockázatainak felmérését is. Arról már ne is essék szó, hogyan méri fel a biológiai vagy a pszichoszociális kockázatokat.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatás nem munkavédelmi szaktevékenység, de az oktatás tematikáját munkavédelmi szakembernek kell elkészítenie.

A munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállaló:

 • - munkába állás előtt, (előzetesen), 
 • - munkahely, vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor,
 • - a munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • - veszélyes helyen történő munkák megkezdése előtt, 
 • - új technológia bevezetésekor 

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt, rendelkezzen a munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információkat.

Az oktatást munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételtetni.

Veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál, a veszélyek megelőzése, a károsító hatásuk csökkentése érdekében, a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját az érintett munkavállalókkal meg kell ismertetni, mind a munkahely egészére, mind az egyes munkafolyamatokra való tekintettel.

A Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem vállalja az Ön vállalkozásának sajátosságait figyelembe vevő munkavédelmi oktatási tematika kidolgozását, ill. igény szerint az oktatás megtartását.

Munkavédelmi üzembe helyezés

A munkavédelem rendszerében a gépek két csoportra oszlanak: veszélyes és nem veszélyes gépekre. A veszélyes gépek besorolása az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a számú melléklete alapján történik.

A veszélyes géppel, technológiával munkáltatóként két teendőnk van, az egyik, hogy még az üzembe állítása előtt előzetes munkavédelmi vizsgálatnak vessük alá, a másik, hogy meghatározott időszakonként biztonsági felülvizsgálatot végezzünk. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az üzembe helyezés előtti előzetes munkavédelmi vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy adott létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek.

Az időszakos felülvizsgálat célja, hogy ellenőrizze a korábban üzembe helyezett létesítmény, gép, munkaeszköz aktuális állapotát, munkavédelmi feltételeknek való megfelelését.

Egyéni védőeszközök meghatározása

Mvt. 56. § előírja, hogy az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltatónak írásban kell meghatároznia. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltatónak a kockázatok ismeretében írásban kell meghatároznia, hogy a kollektív védelem mellett a munkavállalónak milyen egyéni védőeszközre van szüksége. Az egyéni védőeszközök biztosítása minden esetben kötelező, ha a védendő testrész, szerv sérülésnek, ártalomnak van kitéve és a kollektív védelem nem elegendő.

Ezen védőeszközök juttatásáról szabályzatot kell készíttetnie, aminek tartalmaznia kell a védőeszközök munkakörönkénti felsorolását és használatuk szabályait (pl. a biztonsági adatlapok alapján, mint veszélyes anyag felhasználáshoz, egyéni védőeszközt kell meghatározni a takarításhoz is!).

Időszakos biztonsági felülvizsgálat:

Az üzembe helyezett munkaeszközöket Önnek általában ötévente felül kell vizsgáltatnia. Sőt, ha a berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani, és csak felülvizsgálat után szabad ismét üzembe helyezni. A veszélyes munkaeszközt, (pl. traktor, munkagép, targonca, láncfűrész stb.) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot elvégezték. 

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, és nyilvántartása

Ha Ön minden kötelezettségét teljesítette, és jogkövető módon járt el, reméljük nem történik baleset. Ha mégis, azt Önnek be kell jelenteni, kivizsgálni, és nyilvántartásba venni. Ezek nagy része munkavédelmi szaktevékenység, ezt kötelező szakemberrel elvégeztetni! Jó tudni azonban előre, hogy egy baleset komoly kártérítési kötelezettséggel is járhat, így egy esetleges hiba a vizsgálat során sokba kerülhet.

 

TŰZVÉDELEM

Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv kidolgozása

Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv kidolgozását a 30/1996/XII.6/ BM rendelet és az 1996. évi XXXI törvény. 19. §-a szabályozza.

 

Tűzvédelmi Szabályzatot a következő esetekben kell készíteni:

 • • 5 munkavállalónál több munkavállaló foglalkoztatásakor,
 • • 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítmény működtetésekor,
 • • magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben,
 • • kereskedelmi szálláshelyeken.


Tűzriadó tervet csak bizonyos esetekben kell készíteni:

„A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

 • • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
 • • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat;
 • • kereskedelmi szálláshelyre;
 • • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat
 • • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 • • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.”

 

Tűzvédelmi oktatások

 • • - Tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni minden új dolgozót a munkába állás előtt, különös tekintettel munkaterületének sajátosságaira.
 • • - Az áthelyezett dolgozót, aki munkakört vagy munkahelyet változtat.
 • • - Az ideiglenes, alkalmi dolgozót, aki a munkahelyen munkát végez.
 • • - Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozót a tevékenység megkezdése előtt.
 • • A felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót évente legalább egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni.

A munkahely területén keletkezett tűzesettel összefüggő haláleset, sérülés után rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követő 30 napon belül.

Tűzoltó készülékek és tűzcsapok ellenőrzése

Az 54/2014. BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 204.§ szerint tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani:

 • • az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 • • ahol e rendelet előírja és
 • • jogszabályban meghatározott esetekben

A minimálisan kötelező Oltóanyag Egységet (OE) az alábbiak szerint határozza meg a jogszabály:

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű (kereskedelmi, iroda stb.) helyiségeket.

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni.

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell után világító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

A Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem elvégzi tűzoltó készülékei és más tűzvédelmi eszközeinek felülvizsgálatát, karbantartását.

 

Kockázati osztályba sorolás

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint az alábbi három tűzveszélyességi osztályát különböztetjük meg az anyagoknak:

 • - Robbanásveszélyes,
 • - Tűzveszélyes,
 • - Nem tűzveszélyes.

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.

A kockázati egység lehet:

 • - önálló rendeltetési egység,
 • - szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja az OTSZ 11. §-ban foglaltak szerint,
 • - speciális építmény, vagy
 • - az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy által meghatározott része.

A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység:

 • - nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
 • - alacsony kockázati, AK osztályba,
 • - közepes kockázati, KK osztályba, vagy
 • - magas kockázati, MK osztályba tartozik. 

 

Mindig szakértőt keressünk munkavédelmi képzés kapcsán!

Munkavédelmi oktatásGyakran tapasztaljuk, hogy sok cégvezető gondolja úgy, hogy a munkavédelmi képzés nem olyan bonyolult, és bárki meg tudja csinálni. Ez azonban nagy tévedés, ráadásul, amennyiben egy ellenőrzés során fény derül arra, hogy a munkavédelmi képzés nem volt szakszerű, a cég súlyos bírságra számíthat. Lehet, hogy egy munkakör nem tűnik különösebben veszélyesnek, ám bármilyen eszközt is használnak a feladatok végrehajtásához, be kell tartani az ezzel kapcsolatos szigorú előírásokat.

A jelenleg hatályos Munkavédelmi Törvény minden 10 főnél többet foglalkoztató cég esetében előírja a munkavédelmi szakember alkalmazását. Vannak olyan feladatok, amelyeket csak szakképzett munkavédelmi ember végezhet. Ilyen például a kockázatértékelés, a munkaeszközök üzembe helyezési eljárása, a védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása és a munkabalesetek kivizsgálása. 

A cég alkalmazottaira vonatkozó munkavédelmi képzést azért érdemes szakemberre bízni, mert ő rutinnal rendelkezik abban, hogy felmérje a kockázatokat. Egy jó szakember szinte egyből észreveszi, hogy az adott munkahelyen mi lehet a veszélyforrás, ezek alapján pedig összeállítja a munkavédelmi képzés tervét. Az oktatás megtörténtét pontosan dokumentálni kell, ezzel bizonyítható egy ellenőrzés során a szabályosság. Egy szakértő által tartott munkavédelmi képzés során minden dolgozó megismeri a területre vonatkozó szabályokat, előírásokat, valamint, hogy neki személyesen milyen teendői vannak a biztonság érdekében. Ez mindenkinek az érdeke, hiszen a balesetek többsége megelőzhető!

Legyen Ön is felelős cégvezető, aki gondoskodik dolgozói biztonságáról és mindent megtesz a balesetek megelőzésének érdekében! Forduljon hozzánk bizalommal és bízza ránk a munkavédelmi képzést, melynek keretein belül gondoskodunk róla, hogy megismertessük alkalmazottaival az előírásokat. Ha további tájékoztatásra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, kollégáink szívesen válaszolnak minden kérdésére!

 

 

A tűz- és munkavédelem feltételeinek megteremtése folyamatos kihívás!

Tűz- és munkavédelemA biztonságos munkahely megteremtéséhez arra van szükség, hogy előírások mentén alakítsák ki a környezetet. A tűzvédelem és munkavédelem területe összetett, minden, ami szabályként benne foglaltatik, annak meghatározott célja van. Ez a cél az alkalmazottak védelme, a környezet ideális kialakítása. Minden vállalkozásnak igénybe kell vennie a megfelelő szakemberek segítségét, akik felmérik az adottságokat és tanácsot adnak arra vonatkozóan, hogyan valósítható meg a tűzvédelem és munkavédelem a legmagasabb szinten.

Érdemes szem előtt tartani, hogy egy ilyen szolgáltatás igénybe vétele nemcsak egyszeri alkalmat jelent. Ahogyan egy munkavégzésre kijelölt terület, egy munkahely is változhat, úgy azzal együtt változnak a jellemzői is. Az indulásnál elvégzett tűzvédelmi és munkavédelmi intézkedéseket tehát a későbbiekben meg kell ismételni. 

Ennek érdekében keressen fel képzett szakembereket, akik a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokban járatosak! Ők gondoskodnak arról, hogy az új alkalmazottak is munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, a védőfelszereléseket rendszeres ellenőrzésnek vetik alá, elvégzik az új berendezések és gépek üzembe helyezését, ügyelnek a hely biztonságos működésének folyamatos fenntartására.

Forduljon a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem csapatához bizalommal, amennyiben profi csapatra van szüksége, és vegye igénybe a szolgáltatásainkat a tűzvédelem és munkavédelem területén! Segítünk abban, hogy folyamatosan ideális körülményeket tudjon fenntartani alkalmazottai számára és ezzel együtt meg tudja teremteni azt a környezetet, amire Ön is büszke lehet. Minden, tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos feladatot elvállalunk, ezért nem kell több, különböző céget megbíznia, egy kézben tudhat valamennyi kapcsolódó tevékenységet.

Közzétett elérhetőségeink valamelyikén lépjen kapcsolatba kollégáinkkal, és tudjon meg többet az Önt érdeklő szolgáltatásinkról! Szívesen válaszolunk minden kérdésére, és rövidesen megkezdjük a megbízás teljesítését!

 

Teremtse meg alkalmazottai és saját maga számára az ideális munkakörülményeket kockázatértékelés segítségével!

Kockázatértékelés az ideális munkakörülményekértMindenki olyan munkahelyen szeretne dolgozni, ami biztonságos körülményeket, ideális feltételeket és modern környezetet kínál a mindennapos munkavégzéshez. Sajnos ezek az alapvető feltételek sok helyen nincsenek meg. Ugye, Ön sem szeretné, ha a cége közéjük tartozna? Ennek az elkerülésére ajánljuk elsőrangú szolgáltatásainkat! Munkavédelemmel foglalkozunk, ezen belül pedig – külön megrendelésre – kockázatértékelést is végzünk.

Miért van szüksége az Ön cégének is kockázatértékelésre?

A kockázatértékelés célja, hogy egy adott munkahelyet alaposan és minden részletre kiterjedően felmérjünk és átvizsgáljunk. A felmérés célja, hogy megtaláljuk és kiértékeljük azokat a rizikófaktorokat, amik veszélyeztethetik az ott dolgozók biztonságát, és alááshatják a színvonalas munkakörülmények fenntartását.

Ha megbízható kockázatértékelést végző szolgáltatót keres, vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem profi szolgáltatásaira!

 

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatások a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem profizmusával. Munkavédelmi,- és tűzvédelmi oktatások, tűzvédelmi szabályzat készítés nagy szakértelemmel és tapasztalattal.

Elérhetőség

 

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.