Valmar tűzvédelem és munkavédelem

+36 70 394 3636, info@valmar.hu

Munkavédelmi oktatások előzetes és ismételt

Munkavédelmi oktatási tematika főbb elemei

Általános ismeretek

a) Munkavédelmi törvény és kapcsolódó egyéb jogszabályok rövid áttekintése, munkavédelmi hierarchia ismertetése
b) Munkavédelemmel kapcsolatos alapfogalmak megértetése
c) A munkáltató és a munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek ismertetése

Gyakorlati ismeretek

a) A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
b) Magatartási szabályok
c) Munkaeszközök ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek
d) Munkahelyi kockázatok és elhárításuk ismertetése
e) Képernyős munkahelyek optimális kialakításának szempontjai
f) Képernyős munkakörben foglalkoztatottak munkaszervezési kérdései
g) Foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevétele, munkaköri alkalmasság
h) Egyéni védőeszközök használata
i) Munkabalesetek és üzemi úti balesetek fogalma
j) Balesetek bejelentése, kártérítési igény bejelentése
k) Elsősegélynyújtás
l) Veszélyes anyagok, a kémiai biztonság vonatkozói előírásainak ismertetése

Kapcsolatfelvétel

Előzetes munkavédelmi oktatás

Az Mvt. előírja, hogy a munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. A szükséges ismeretek, általános szinten történő megszerzése a szakmai képzés kompetenciájába tartozik. A készség és a jártasság megszerzése, a helyi körülmények és adottságok, illetve a biztonságos munkavégzés szabályainak megismerése és begyakorlása a munkavédelmi oktatás során történik. Az Mvt. tételesen felsorolja azokat az eseteket (munkába állás, munkahely vagy munkakör megváltozása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei és körülményei változtak, munkaeszközt átalakítottak, új munkaeszközt helyeztek üzembe, új technológiát vezettek be), amikor a munkáltatónak tételesen kell tudni bizonyítania, hogy az érintett munkavállalók oktatása megtörtént, és a munkájuk végzéséhez szükséges szabályokat, utasításokat és információkat megismerték és elsajátították.

Előzetes munkavédelmi oktatás

Az újfelvételes munkavállalók előzetes munkavédelmi oktatását a munkajogi felvételt követően, de a tényleges munkakezdést megelőzően kell megtartani. Ez az oktatás: - elméleti és fizikai tevékenységet ellátó munkavállalóknál gyakorlati oktatási részből áll, és ezt követi; - az ismeretek elsajátítását igazoló beszámoltatás vagy visszakérdezés.

Ismétlődő munkavédelmi oktatás

Az Mvt. a munkáltató felelősségeként határozza meg azt is, hogy a munkavállaló a foglalkoztatásának teljes időtartalma alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, ezért időszakonként a megváltozott vagy új kockázatokra figyelemmel, az oktatást meg kell ismételni. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás keretében a már megszerzett elméleti ismeretek felújítása, a gyakorlati oktatás keretében az elsajátítható tudnivalók felelevenítése, továbbá az eltelt időszak értékelése (pl. a balesetek, ellenőrzések, beszámolók tanulságai alapján) és a jövőbeni (munkavégzéshez kapcsolódó munkavédelmi) feladatok felvázolása történik. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás gyakoriságát a munkáltató határozza meg a munka jellegének, a kockázatoknak megfelelően, lehetőleg munkakörönként.

Rendkívüli munkavédelmi oktatás

A rendkívüli munkavédelmi oktatás megtartását jogszabály tételes oktatási kötelezettségként nem írja elő. A rendkívüli munkavédelmi oktatás célja, hogy tanulságos eseményhez kötődően (pl.: egy súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, üzemzavar, kvázi baleset) alkalmat biztosítson a megelőzési kérdéseinek, tanulságainak megbeszélésére. Indokolhatja az ilyen oktatás megtartását egy átfogó hatósági ellenőrzésből levonható tanulságok elemző megtárgyalása. 17 A rendkívüli oktatás keretében ismertetni kell a bekövetkezett esemény okait, a hasonló esetek megelőzésének lehetőségeit, a megtett intézkedéseket. A munkavédelmi oktatás során célszerű a munkavállalók véleményét kikérni arról, hogyan látják az esemény bekövetkezésének oksági láncolatát, elegendőnek érzik-e a megelőzés érdekében tett intézkedéseket és ezek hatékonyságát.

A munkavédelmi oktatás időpontja

A munkavédelmi oktatást ”rendes munkaidőben” kell megtartani. Az előírás azt jelenti, hogy a munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani és nem járhat a munkavállaló szempontjából sem a magánideje csökkenésével, sem más anyagi hátrány okozásával. A munkavédelmi oktatással töltött időre a munkavállalót átlag kereset illeti meg.

Kapcsolatfelvétel


 

Munkavédelem a home office-ban

Munkavédelem home officebanNapjainkban, ahol csak lehetséges, ott a home office-é a főszerep. Szerencsére erre sok cégnél adottak a lehetőségek, hiszen alapvetően nem kell hozzá más, csak megfelelő informatikai felkészültség, elméleti és technikai szinten.  Sokan nem tudják, de a home office-nak is megvan a maga szabályozása. Először is fontos, hogy a szabályok írásban legyenek rögzítve, vagyis a szerződésben legyen benne a munkavégzés helye, a kapcsolattartás módja, valamint, hogy a technikai feltételeket ki biztosítja. Az uniós szabályozás ezen kívül igen részletes a munkavédelmi elveket tekintve is, és erre érdemes kiemelt figyelmet fordítani, mert a mulasztásnak könnyen rossz vége lehet egy ellenőrzés vagy egy baleset folytán.

A távmunkára vonatkozó munkavédelem alapelve, hogy a dolgozót ugyanolyan szintű védelemben kell részesíteni, mintha a cég telephelyén dolgozna. A home office esetén fontos, hogy a munkáltató előzetes vizsgálatot követően engedélyezze az informatikai eszközök használatát, vagyis, meg kell róla bizonyosodni, hogy azok megfelelnek az információ- és balesetvédelmi szempontoknak. A home office szabályos munkavédelmének másik alapelve, hogy ellenőrizni kell a távmunka helyét. Szükség van helyszíni kockázatértékelésre, amely magában foglalja például az egészségvédelmi szempontok ellenőrzését is, vagyis, hogy az otthon kialakított feltételek nincsenek-e hosszú távon káros hatással a dolgozó egészségére, illetve biztonságos-e a helyszín. Ennek vizsgálatát azért nem szabad kihagyni, mert munkahelyi balesetnek minősül a munkavégzésre kijelölt helyiségben történő baleset, amiért a munkáltató felelősséggel tartozik. Ha a munkavállaló nem tartotta be a munkavédelmi előírásokat, vagyis például máshol vagy másik helyiségben dolgozott, miközben baleset érte, akkor a munkáltatót nem terheli felelősség.

A munkavédelmi szabályozás alapos és mindenre kiterjed, ezért érdemes szakértőkre bízni az ellenőrzést. Cégünk teljes körű munkavédelmi szolgáltatással áll rendelkezésére. Ha felkeltettük érdeklődését, keresse fel a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem profi csapatát bizalommal a megadott elérhetőségeken!

A munkavédelmi oktatás kötelező eseteiről röviden

Munkavédelmi oktatásA munkavédelem minden munkahelyen kiemelten fontos, a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt nélkülözhetetlen a szabályok betartása. A szabályokról, teendőkről és minden alapvető információról tájékoztatni kell az érintetteket. Mind az elmélet, mind a gyakorlat az oktatás része. Ezt a tájékoztatást a munkavédelmi oktatáson kell megvalósítani.

A munkavédelmi oktatás megszervezésére több alkalommal is szükség lehet. A legalapvetőbb az első alkalom, az az oktatás, amin minden új munkavállaló részt vesz. Nekik minden munkavédelmi tájékoztatást meg kell kapniuk, mielőtt megkezdik az első napjukat az új munkahelyükön. Természetesen a munkavédelmi oktatásra egyéb okból is szükség lehet. Ilyen ok az, amikor egy vagy több munkavállaló, aki addig a cégnél dolgozott, más munkakört, pozíciót kap. Az eltérő munkakörökhöz eltérő feladatok tartoznak, amik más és más eszközök, berendezések használatával járnak. Ezeknek a megismerését is szolgálja a munkavédelmi oktatás. Ehhez kapcsolódóan a munkavédelmi oktatásra akkor is szükség van, amikor a munkaterületre új berendezések és eszközök érkeznek. Ezeknek a használatát be kell tanítani, a hozzájuk kapcsolódó munkavédelmi oktatást pedig meg kell szervezni az érintetteknek. Ugyanígy fontos az aktuális ismeretek és munkavédelmi szabályok közvetítése akkor is, ha teljesen új technológiát vezetnek be az adott munkaterületen. Az oktatás hiányában bármilyen munkabaleset felelőssége teljes egészében a munkáltatót terheli.

Amennyiben ezek az intézkedések nem történnek meg, annak komoly következményei lehetnek, ezek közül a következmények közül pedig a bírság csak a legenyhébb.Gondoskodjon Ön is arról, hogy minden munkavédelmi oktatás megvalósuljon, és minden érintett jelen legyen az összes, kötelező oktatáson! A cég jövője múlhat rajta. Az ehhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe tudja venni a mi cégünkön keresztül is! Vegye fel velünk a kapcsolatot a honlapunkon közzétett elérhetőségeink egyikén, és tájékozódjon kollégáinktól a munkavédelmi oktatásainkról!

Amit a munkavédelmi oktatásról tudni érdemes

Mit érdemes tudni a munkavédelmi oktatásrólNapjainkban a munkavédelem igen szigorúan szabályozott. Egy munkáltatónak rengeteg feltételnek kell megfelelnie, és az előírások be nem tartása súlyos büntetést vonhat maga után egy esetleges ellenőrzéskor. Még rosszabb a helyzet, ha a dolgozót munkabaleset éri, és nem történt meg a munkavédelmi oktatás. Ilyen esetben teljes mértékben a cég tehető felelőssé.

Munkavédelmi oktatásra több ok miatt lehet szükség. Új dolgozó belépésekor, ha megváltoznak a munkakörülmények, munkakörök vagy munkaeszközök, illetve új módszer, technológia kerül bevezetésre. Minden munkáltatónak kötelessége a munkavédelmi oktatást úgy biztosítani, hogy a dolgozók megismerjék az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés elméleti és gyakorlati feltételeit, módszereit. Fontos, hogy a munkavédelmi oktatás megtörténtét és témáját mindig írásban rögzítsük, majd a dolgozó az aláírásával hitelesítse.

Természetesen a munkáltatónak az is a feladatai közé tartozik, hogy ellenőrizze, hogy a dolgozók elsajátították-e a munkavédelmi oktatáson hallottakat, illetve tudják-e azokat alkalmazni. Amíg erről nem győződik meg, addig a munkavállaló nem dolgozhat felügyelet nélkül.

Fontos, hogy a munkavédelmi oktatás nem csupán a baleset-megelőzésre terjed ki. Azt is tartalmaznia kell, hogy ha mégis baleset következik be, akkor kinek mit kell tennie, és milyen feladatokat kell elvégeznie, valamint, hogy mit kell tennie a kár minimalizálásának érdekében. A legtöbb baleset elkerülhető ugyan, de az is fontos, hogyha már bekövetkezett, akkor ne történjen még nagyobb baj.

A munkavédelmi oktatás nem egy szükséges rossz. Mind a vezetőségnek, mind pedig a munkavállalóknak érdeke, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a munkahelyi balesetekkel kapcsolatban.  Amennyiben szeretné a munkavédelmi oktatást szakértő, profi csapatra bízni, a legjobb, ha felkeres minket! Forduljon hozzánk bizalommal szolgáltatásunk részleteiért, megadott elérhetőségeink bármelyikén szívesen nyújtunk bővebb tájékoztatást!

 

Vegye komolyan a munkavédelmi oktatást, hiszen mindannyiunk érdeke!

A munkavédelmi oktatás mindannyiunk érdeke

Munkaadóként bizonyára Ön is úgy vélekedik, hogy elsődleges feladata az alkalmazottak jólétének, biztonságának, egészségének és elégedettségének a biztosítása. Ha ez nincs meg vagy hiányt szenvednek valamiben a dolgozók, az gyorsan kihat teljesítményükre, a cég egyéb területeire. A szabályos működés érdekében szintén fontos gondoskodni a megfelelő színvonalú munkavédelemről, illetve ehhez kapcsolódóan a munkavédelmi oktatásról is.

A munkavédelmi oktatás nélkülözhetetlen, ezt az a tény is bizonyítja, hogy a munkakörnyezet, mint olyan, számtalan baleset, megbetegedés, sérülés okozója lehet. Annak az esélye, hogy ilyesmi bekövetkezik bizonyos munkakörnyezetben, sokkal nagyobb más egyéb környezettel összehasonlítva. A munkavédelmi oktatás célja tehát elsősorban az, hogy ezeket a kockázatokat a minimumra csökkentse. Szükség van mindenekelőtt az emberi tényező figyelembe vételére és a környezet humanizálására is. Ez nem csak a munkáltató és a munkavállaló érdeke, de a szélesebb környezeté is egyben. Ezért kiemelkedő jelentőséggel bír a munkavédelmi oktatás, valamint a vizsgáztatás komolysága és szabályos lefolytatása is. Ha a munkavédelmi oktatás elmarad, elhanyagolják vagy nem veszik komolyan, annak előbb vagy utóbb meglesznek a konkrét következményei. Nem csupán súlyos következmények, de felelősségre vonás is jár a mulasztással, ami pedig negatívan befolyásolja a cég jövőjét és megítélését. Ezt valószínűleg Ön sem szeretné, ugye?

A Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem számos tevékenysége mellett munkavédelmi oktatással is foglalkozik. Forduljon hozzánk bizalommal, és vegye igénybe szolgáltatásainkat akkor is, ha aktuális munkavédelmi oktatáshoz szeretne cége számára szakembereket szerződtetni! Csak annyit kell tennie, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink valamelyikén, és időpontot egyeztet velünk a munkavédelmi oktatás megtartására! Szakértőink mindenben rendelkezésére állnak, ha egy jobb, biztonságosabb munkahely megteremtése a cél!

Kapcsolatfelvétel

Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft.

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatások a Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem profizmusával. Munkavédelmi,- és tűzvédelmi oktatások, tűzvédelmi szabályzat készítés nagy szakértelemmel és tapasztalattal.

Elérhetőség

 

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.