Valmar tűz- és munkavédelem

+36 30 603 5057, +36 70 394 3636, info@valmar.hu

Tűzvédelem és Munkavédelem

Szolgáltatásaink legfőbb előnyei, hogy mindent egy kézben tarthat, nem csak szolgáltatásokkal, hanem munkavédelmi és tűzvédelmi termékekkel, az előírásoknak megfelelően pedig minden féle táblák gyártásával is foglalkozunk!

Vállaljuk a cégekre vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok elvégzését. Kiemelten fontosnak tartjuk a határidőket, illetve a jogszabályok betartását. Kisebb vagy nagyobb munkákat egyaránt vállalunk, előbbieket ugyanolyan lelkiismeretesen végezzük el. Új partnerek megkeresése esetén gyors helyszíni tanácsadást biztosítunk. Szolgáltatásaink árait egyénileg, a megrendelőhöz és az elvégzendő munkához igazítva határozzuk meg. Ha nem szeretne a munkavédelem és a tűzvédelmi feladatokkal, különböző cégeket megbízni, hanem szívesebben tudná mindezt egy kézben, akkor állunk rendelkezésükre. Keressen meg minket elérhetőségeink bármelyikén, hogy megbeszélhessük a részleteket.

Céljaink

A gazdasági tevékenységet segítő, magas színvonalú, prevenciós szolgáltatás nyújtása az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósulásáért. Meglévő és reménybeli ügyfeleink teljes körű, költséghatékony kiszolgálása a munkavédelem, tűzvédelem vizsgálatában.

Tevékenységeinket, főképpen Dabason-Budapesten és annak vonzáskörzetében végezzük, de előzetes időpont egyeztetés után az ország egész területén vállaljuk a cégdiagnosztika elvégzését!

Munkavédelem

• Ingyenes munkavédelmi szaktanácsadás, előzetesen telefonon, ill. igény esetén személyesen is
• Munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, kockázatértékelés felülvizsgálata, nyilvántartásunk szerint előzetes kapcsolatfelvétel
• Kémiai kockázatértékelés elkészítése felmérést követően
• Munkavédelmi oktatás megtartása, dokumentálása, oktatási tematika, segédlet összeállítása
• Munkavédelmi Szabályzat készítése és karbantartása
• Gépek, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezés elrendelésében közreműködés
• Munkahelyi balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvek elkészítése, a Hatóság felé történő lejelentése
• Érintésvédelmi, villamos kéziszerszámok éves szerelői felülvizsgálatok elvégzésének megszervezése
• Egyéni védőeszközök meghatározása munkakörönként és az egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása
• Egységes átfogó megelőzési stratégia kidolgozása
• Folyamatos megbízással ellátjuk a munkavédelem területén előírt szaktevékenységhez kötött feladatokat (havi, negyedéves, féléves, éves) bejárásokkal, igény szerint és a jogszabály által meghatározott óraszámban
• Munkaeszközök, technológiák, egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése
• Munkavédelmi bejárások szervezése, dokumentálása, intézkedési tervek készítése a hiányosságok megszüntetésére
• Kapcsolattartás az illetékes hatósággal (ÁNTSZ, OMMF)
• munkavédelmi dokumentációk folyamatos karbantartása, aktualizálása

Tűzvédelem

• Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó terv készítése az új változásokat követve
• Kiürítés számítás elkészítése
• Tűzvédelmi oktatás megtartása, dokumentálása, tematika összeállítása
• Tűzoltó készülékek, tűzvédelmi rendszerek időszakos ellenőrzése, szükség esetén, hibaelhárításuk
• Tűzvédelmi villamossági szabványossági, villámvédelem kiépítésének és felülvizsgálatának megszervezése
• Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés távoktatás keretein belül, majd vizsgáztatás lebonyolítása a Megbízó telephelyén, oklevelek kiállítása


Hogyan végezzük a kockázatértékelést?

A megbízóval vagy az általa megbízott személlyel, előre egyeztettet, időpontban közös bejárást végzünk a cég összes telephelyén. A bejárás során megfigyeljük az épület műszaki állapotát, munkaterületeket, a munkakörnyezetet az ott alkalmazott technológiákat, a tevékenység során használt munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, alkalmazott veszélyes anyagokat. Vizsgáljuk, hogy az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételei megfelelően biztosítottak-e. Ilyenek a személyi, tárgyi és szervezeti feltételek. A szemle, következő állomása a cégben dolgozó munkavállalók meghallgatása, a munkakörükkel kapcsolatos feladatok, műveletek megtekintése. A felmérés utolsó művelete a céges adatok felvétele és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk meglétének ellenőrzése, érvényességük vizsgálata. Tanácsadás.

A felmérés tapasztalatai alapján elkészítjük a munkahelyi, és szükség esetén a kémiai kockázatok értékelését, melyről dokumentációt készítünk a hiányosságok megszüntetésére megjelölt intézkedési tervvel. Az intézkedésekre határidőket is javaslunk az intézkedések végrehajtására felelős személyeket a munkáltató határozza meg. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységhez kötött, ezért a cég üzemorvosát is be kell vonni.

A kockázatértékelésben meghatározott hiányosságok megszüntetéséről a munkáltató gondoskodik. A partnereinknél ellátandó feladatokról nyilvántartást vezetünk és a soron következő vizsgálatkor automatikusan keressük őket. A 2012. januári változás alapján szükség szerint, de legkésőbb 3 évente új kockázatértékelést készítünk.

Munkavállalókat érintő dokumentációk

• időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok,
• oktatási naplók megléte és vezetése,
• gépek, berendezések kezeléséhez szükséges kezelő és vezetői engedélyek
• munkakörök ellátásához szükséges végzettségeket, munkaköri leírásokat
• munkakörökhöz javasolt egyéni védőeszközök átadás-átvételét igazoló dokumentációk megléte, szabályozása
• munkakörök ellátására feljogosító végzettségek, munkaköri leírások
• munkahelyi balesetek nyilvántartásának naplóját
• munkahelyi elsősegélynyújtó személyek oklevelét

Létesítmény és a tevékenységgel kapcsolatban

• telepengedélyek, hatósági engedélyek megléte
• ha indokolt, akkor ellenőrizzük a megvilágítás, légszennyezettség, rezgés és zajmérési jegyzőkönyveket
• épületre vonatkozó villamos érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványosság vizsgálati jegyzőkönyvek megléte, érvényessége
• villámvédelem időszakos felülvizsgálata
• tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát, a belső negyedéves készenlétbetartó ellenőrzés jegyzőkönyvét is mi megcsináljuk
• veszélyes anyagok biztonsági adatlapjának meglétét
• hatósági ellenőrzések észrevételeit

Gépek, munkaeszközök, berendezések, egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatban

• gépkönyvek
• használati és karbantartási útmutató
• minőségi tanúsítványok
• üzembe helyezések és időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvek, megléte, érvényessége pl: villamos kéziszerszámok esetén, az éves szerelői vizsgálati jegyzőkönyv, a hegesztő berendezések esetén a negyedéves és éves felülvizsgálatok, az emelőgépek esetében a szerkezeti, fő és biztonságtechnikai felülvizsgálatok, stb..
• egyéni védőeszközökre EK típus tanúsítványok megléte

 

A Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft. teljes körű szolgáltatási palettával áll az Ön rendelkezésére mind a tűzvédelem, mind a munkavédelem szakterületén. Cégünk magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt nyújtja szolgáltatásait.

Munkavédelem

A munkavédelem fogalma

A munkavédelem azon törvénykezési, szociális, gazdasági, szervezési, műszaki, egészségügyi előírások és intézkedések rendszere, amelyek célja a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a dolgozók egészségének és munkaképességének megóvása a munkavégzés során.

Fentiekből adódóan a munkavédelem tehát igen komplex szakterület, és nemcsak a munkabaleset elhárítást foglalja magába, hanem jóval többet, továbbá szintetizálja más szaktudományok (pl. orvosi, jogi, műszaki, stb.) munkavégzéssel kapcsolatos kutatási eredményeit és előírásait.

A munkaképesség megóvása gyakorlatilag a testi épség megőrzését jelenti, s ennek megfelelően a munkavédelem egyik fő területe a baleset elhárítás. Azonban az 1990-es évektől kezdődően mind nagyobb szerepe lett az "egészség megóvásnak", vagyis a munkavédelem másik fő területe a munkaegészségügy. Ennek célja az ártalmak kockázatainak (pl. zaj, légszennyeződés, sugárzás, vegyi hatás) felderítése, megelőzése, hatásuk csökkentése, illetve kiküszöbölése, és az optimális munkahelyi körülmények (fűtés, szellőzés, világítás, stb.) megteremtése. A két terület közé nem húzható merev határvonal (pl. a rossz világítás lehet baleseti veszélyforrás, de egészségártalom is). A törvényi előírások szerint, minden munkáltató köteles az adott munkahelyre és tevékenységre vonatkozóan a munkavédelmi szabályzat elkészítését és dolgozói munkavédelmi oktatását biztosítani.

Tűzvédelem

Jellegéből adódóan, a tűz elleni védekezés közfeladatnak tekinthető, amit a társadalom létfeltételeinek biztosítása érdekében minden korban meg kellett és napjainkban is meg kell szervezni. Mint minden közfeladat, a tűzvédelem is a társadalom tagjainak együttműködését igényli, megszervezésében pedig jelentős szerepe van az államnak és szerveinek.

A tűzvédelem mellett a közfeladatok közé tartozik pl. a környezetvédelem, a járványok elleni védekezés, a közrend védelme, az árvizek elleni védekezés, a honvédelem, stb. Magyarországon a tűz elleni védekezés rendszerét, a tűzvédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket az 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi Törvény) és végrehajtási rendeletei szabályozzák.

A tűzvédelem törvényben meghatározott fogalma:

A tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem) az 1996. évi XXXI. törvény meghatározása szerint (tűzvédelem fő feladatait megjelölve): a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását jelenti.

Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem - komplex megoldások cégeknek és magánszemélyeknek

 

A munkavédelem fontosságáról bővebben

A munkavédelem fontosságáról bővebbenNincs kétség afelől, hogy a mindennapi komfortérzet fenntartásához az embereknek szükségük van a biztonság megteremtésére, ami főként munkavégzés közben a legfontosabb, hiszen egy egyszerű irodai feladatvégzés során is számtalan veszély leselkedik a munkavállalóra. Ahhoz, hogy a biztonságos körülmények mindig adottak legyenek, a munkáltatóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a munkavédelemre, elméletben és gyakorlatban egyaránt.

A munkavédelem elméleti része nem más, mint azok a felvilágosító előadások, ahol munkavédelmi szakértők tájékoztatják a dolgozókat arról, hogy melyek azok a helyzetek és eszközök, amelyek baleseteket okozhatnak. Sokszor ezeken a beszélgetéseken olyan információkhoz jutnak a dolgozók, amelyek után biztosan másképp fognak látni bizonyos veszélyforrásokat. A munkavédelem gyakorlati része az, hogy a munkáltató minden eszközt biztosít a balesetmentes munkavégzéshez, vagyis, ha kell, megfelelő védőruházattal és eszközökkel látja el a dolgozókat, így nemcsak a munkavállalók őrizhetik meg testi épségüket, hanem a vezetőség sem kerülhet kellemetlen helyzetekbe az alkalmazott balesete miatt.

A munkavédelem elengedhetetlen tényező! A munkavédelmi előadásokhoz kérje közreműködésünket, ehhez pedig vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.