Valmar tűz- és munkavédelem

+36 30 603 5057, +36 29 373 135, info@valmar.hu

Minden vállalkozónak ismernie kell munkavédelmi feladatait. Amennyiben Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor az "1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről" hatálya Önre is kiterjed.

Érdemes megelőzni a nemkívánatos bírságokat.

Az alábbiakban részletezzük a munkavédelem területéhez tartozó kötelezettségeket, és egyben szolgáltatásaink elemeit.

Munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása

A munkavédelmi feladatok ellátására minden munkáltató köteles kijelölni valakit, aki munkavédelmi szakképzetséggel rendelkezik, és a létszámtól, továbbá a tevékenység veszélyességi osztályától függően meghatározott óraszámban látja el a munkavédelmi tevékenységet.

Munkavédelmi oktatás

Oktatási programok és tematikák kidolgozása

Amennyiben Ön cégvezető, munkavédelmi oktatást kell tarta(t)nia az alkalmazottai részére, és az oktatás tényét dokumentálnia kell. A dokumentációnak tartalmaznia kell a tematikai megjelölést, a résztvevő munkavállalók nevét, valamint az eredményt.

Munkavédelmi oktatás szükséges az alkalmazottak részére a munkába állás előtt, valamint időszakosan (illetve ha munkahelyi baleset történt, rendkívüli munkavédelmi oktatás szükséges). Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani.

Munkahelyi kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény kimondja, hogy "a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat".

A kockázatértékelés tulajdonképpen átfogó helyzetfelmérés annak megállapítására, hogy egy gazdálkodó szervezetnél

  • - milyen kockázati tényezők vannak,
  • - kikre jelentenek ezek potenciális veszélyt,
  • - elhárításuk milyen sürgős beavatkozást igényel.

A munkavédelem feladata azonban lényegesen összetettebb ezen belül, hiszen kockázat számos különböző körülmény miatt adódhat, mint pl.:

  • - a létesítmény nem megfelelő kialakítása,
  • - szervezési hibák,
  • - az alkalmazott gépek, technológiák sajátosságai,
  • - kémiai, biológiai expozíció,
  • - zajterhelés,
  • - stb.

A kockázati tényezők palettája rendkívül változatos, és szervezetenként eltérő. A kockázatértékelés alapján olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek biztosítják a kockázatok minimális szintre történő csökkentését, ezáltal segítve a megelőzést és javítva a munkakörülményeket. Az intézkedéseket határidőhöz kell kötni, és kijelölni a végrehajtásért felelős személyt vagy személyeket, természetesen mindezt megfelelően dokumentálva. A kockázatértékelés elvégzése is munkavédelmi szakképesítéshez kötött.

Munkavédelmi szabályzat készítése

A munkavédelem egyik alapvető feladata egy egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amihez ajánlott a munkavédelmi szabályzat elkészítése. Ez gyakorlatilag egy írásos megelőzési stratégia, amely magában foglalja a vállalkozásra vonatkozó munkavédelmi szabályokat és feladatokat. A munkavédelmi szabályzat tartalmazza az egyéni védőeszközök (védőruha, védőital stb.) és felszerelések munkahelyi juttatási rendjét. Munkavédelmi szaktevékenységnek minősül.

Erről bővebben itt olvashat: Munkavédelmi szabályzat készítés.

Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása

Amennyiben használnak védőeszközöket, akkor ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetni.

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása

A munkáltatónak minősítenie kell a munkahelyen történt baleseteket. A több, mint 3 nap munkaképtelenséggel járó munkabalesetekről munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a tárgyhót követő hónap 8-áig be kell küldeni a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőséghez.

Együttműködés foglalkozás-egészségügyi szolgáltatókkal

A munkavédelem részeként, minden mun¬kál¬tató köteles szerződést kötni egy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval. A foglalkozás-egészség¬ügyi orvos a munkavállaló egészségügyi alkalmasságát előzetes, ill. időszakos vizsgálatok alapján álla¬pítja meg. A törvényi előírások szerint a munkavállaló csak olyan munkára és csak akkor alkalmazható, ha a munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, a foglalkoztatása az egészségét, testi épségét károsan nem befolyásolja, és a munkára (külön jogszabályokban meghatározott alkalmassági feltételek szerint) alkalmasnak bizonyul.

Munkabiztonsággal összefüggő mérések

Megvilágítás, klímatényezők, zaj- és rezgésmérések stb. elvégzése

A technológiából adódó expozíciós ártalmakat – amelyek észrevétlenül károsíthatják az emberi szervezetet (halláskárosodás, látásromlás) – a munkavégzés során időről-időre mérni kell a megfelelő műszeres vizsgálatokkal. Egyes telephelyek telepengedélyeztetéséhez például szükséges lehet a külső környezeti zaj mérése.

Veszélyes gépek, eszközök üzembehelyezése

A munkavégzéshez szükséges új vagy használt gép, eszköz vásárlásakor az üzemeltetőnek írásban el kell rendelnie azok munkavédelmi üzembehelyezését. Amennyiben a berendezés balesetet okozott, meg kell tiltani a használatát, és csak felülvizsgálat után szabad újra üzembe helyezni. Munkavédelmi szaktevékenység.

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok végrehajtása

Az üzembe helyezett munkaeszközök felülvizsgálatát 5 évente el kell végezni. Ha a berendezés balesetet okozott, a használatát meg kell tiltani, és csak felülvizsgálat után szabad ismét üzembe helyezni. Munkavédelmi szaktevékenység.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és az azt követő javítások elvégzése

A vizsgálat elvégzése kötelező. A helyszíni mérés és felülvizsgálat után jegyzőkönyv készül.

Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata

A vizsgálat célja a használat során bekövetkező elhasználódás, vagy egyéb ok miatt előálló, biztonságot, vagy egészséget veszélyeztető helyzet megelőzése vagy elhárítása.

Valmar Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások cégeknek és magánszemélyeknek