Valmar tűz- és munkavédelem

+36 30 603 5057, +36 70 394 3636, info@valmar.hu

Tűzvédelem

Magánszemélyek, vállalkozások tűzvédelmi helyzetének javítása érdekében az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére:

Tűzvédelmi szabályzat készítés

Az 1996. évi XXXI. tűzvédelmi törvény értelmében a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kötelesek tűzvédelmi szabályzatot készíteni az alábbi esetekben:

 • - amennyiben a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • - ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
 • - fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás alá esnek,
 • - kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Tűzriadó terv kidolgozása

A tűzvédelmi szabályzat mellékleteként tűzriadó tervet is kell készíteni az alábbi esetekben:

 • - "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmények,
 • - művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítmények,
 • - azon létesítmények, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat,
 • - kereskedelmi szálláshelyek,
 • - olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyek, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat

Tűzvédelmi oktatás

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói /a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, továbbá arról, hogy ezen személyek a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák a munkakörükkel és tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, megismerjék tűz esetén végzendő feladataikat.

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

A tűzvédelmi rendelkezések megállapításához és alkalmazásához az építményeket és létesítményeket, az anyagokat, a tevékenységet, az alkalmazott technológiát, valamint a veszélyességi övezeteket, helyiségeket, szabadtereket, tűzszakaszokat, műtárgyakat tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

Tűzterhelés számítás

A hatályos előírások értelmében a létesítményi tűzoltóság felállításának kötelezettsége a tűzszakasz méretén és a funkción kívül a tűzterheléstől is függ, aminek értékét számítással kell meghatározni a tűzvédelmi szabályzat készítése során.

Tűzvédelmi ellenőrzések, felmérések

A munkáltató köteles gondoskodni róla, hogy

 • - a munkavállalói /a munkavégzésben részt vevő családtagjai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelően végezzék tevékenységüket,
 • - a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék, betartsák.

Tűzvédelmi nyilvántartások elkészítése

A tűzvédelmi jogszabályok az üzemeltetőt különböző nyilvántartások elkészítésére kötelezik (tűzoltó készülék nyilvántartás, tüzivíz források nyilvántartása, stb.), amelyek elkészítése és esetenként vezetése szakmai ismereteket igényel. Igény esetén cégünk elkészíti és vezeti ezeket a nyilvántartásokat.

Tűzvédelmi eszközök, felszerelések meghatározása

A szükséges tűzvédelmi eszközök, tűzoltó készülékek típusának, töltetének meghatározása szakismereteket igényel. Sajnálatos módon a nem megfelelő oltóeszköz nagyobb kárt okozhat, mint annak hiánya.

Eltérési engedélyezési eljárások, felmentések ügyintézése

Előfordulnak különleges esetek, amikor a jogszabályi előírásokat nem lehet betartani. Ilyenkor (amennyiben a jogszabály ezt megengedi) eltérési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, azonos biztonsági feltételek megtétele mellett. Az ehhez szükséges biztonsági tényezőket kidolgozzuk, az eljárást előkészítjük, ügyeit intézzük.

Tanácsadás

Tűzvédelmi ügyekben, beruházások, fejlesztések előtt javasolt előzetesen felmérni a tűzvédelmi előírásokat, így elkerülhetők a nem elég körültekintő döntésből fakadó esetleges többletkiadások.

Mezőgazdasági munkák, gépek tűzvédelme

A nyári betakarítási munkák során alkalmazott erő- és munkagépek tulajdonosai kötelesek elvégezni a gépek tűzvédelmi felülvizsgálatát (a gépek szemléjét). A gépszemle tervezett időpontját 8 nappal előbb, írásban kell bejelenteni az illetékes önkormányzati tűzoltóságra. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön kell elhelyezni, 1 példányát pedig a szemlét követő 8 napon belül megküldeni a tűzoltóságnak. Amennyiben a tulajdonos saját maga nem vesz részt a betakarítási munkában, a felülvizsgálat eredményességéről igazolást ad ki, amit a munkagép fülkéjében kell elhelyezni.

Társasházak tűzvédelme

A társasház, lakásszövetkezet tulajdonosára, kezelőjére, közös képviselőjére, intéző bizottság elnökére vonatkozó tűzvédelmi feladatok, előírások.

A lakóépület kezelését végző köteles kidolgoz(tat)ni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint (tűzvédelmi szabályzatban, illetve tűzvédelmi házirendben) köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat min. évente egy alkalommal ismertetni kell a lakókkal. Az oktatás megtartható a közgyűléssel egyidejűleg is. A tűzvédelmi oktatás megtörténtét javasolt jelenléti íven igazoltatni. Készíthető rövidített kivonat is, amelynek átvétele és az abban foglaltak megismerése, tudomásul vétele írásban rögzíthető.

Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása, képzése

A vonatkozó 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ezirányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről a következőeket írja elő:

Középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy önállóan láthat el tűzvédelmi feladatokat:

 • - "A"-"B" tűzveszélyességi osztályú létesítményben, ha a munkavégzők száma max. 100 fő
 • - "C" tűzveszélyességi osztályú létesítményben, ha a munkavégzők száma max. 200 fő. Kivéve, ha a létesítményben mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló és 100 főnél nagyobb befogadóképességű tűzszakasz található
 • - "D"-"E" tűzveszélyességi osztályú létesítményben. Kivéve, ha abban mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló és 100 főnél nagyobb befogadóképességű tűzszakasz található

Vagyis a 100 főnél nagyobb befogadóképességű óvodákhoz, bölcsődékhez, kórházi épületekhez, mozgássérültek, értelmi fogyatékosok, idősek elhelyezésére szolgáló épületekhez, bevásárló központokhoz 2003. január 1-től nem elég a középfokú tűzvédelmi végzettség.

Felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, ahol:

 • - főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik
 • - olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezet, helyiség található, melyben egyidejűleg 50 főnél több személy végez munkát
 • - olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakasz található, melyben egyidejűleg 100 főnél több személy végez munkát
 • - mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló és 100 főnél nagyobb befogadóképességű tűzszakasz található
 • - azon "C" tűzveszélyességi osztályú létesítményben, ahol a munkavégzők száma a 200 főt meghaladja