Valmar tűz- és munkavédelem

+36 30 603 5057, +36 70 394 3636, info@valmar.hu

Szolgáltatások

MUNKAVÉDELEM

Munkavédelmi szaktevékenység

Tekintse meg szolgáltatásainkat!

Szolgáltatásunk keretében biztosítjuk a törvény szerint az Ön vállalkozására háruló kötelezettségek teljesítését. Szerződésünk alapján Önnek nem kell munkavállalóként munkavédelmi és egyéb szakvizsgákkal rendelkező személyt alkalmaznia. Leveszünk az Ön és vállalkozása válláról minden munkavédelemmel kapcsolatos terhet. Felkészítjük cégét arra, hogy a munkavédelmi hatóság ellenőrzéseinek minden tekintetben megfeleljen.

Rendszeres munkavédelmi szemlék keretében ellenőrizzük a hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtását. A hiányosságokról jegyzőkönyvet készítünk, amiben tételesen megnevezzük a feltárt hibákat és javaslatot teszünk azok lehető leggyorsabb és leginkább költséghatékony kijavítására.

A rendszeres ügyféllátogatás során:

 • - ellátjuk a munkavédelmi képesítéshez kötött, szaktevékenységnek minősített feladatokat;
 • - felülvizsgáljuk, szükség esetén a változásoknak megfelelően módosítjuk a munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációkat;
 • - ellenőrizzük a munkahelyeket és munkavállalókat munkavédelmi szempontból;

Kockázat értékelés

Ha Önnek legalább egy alkalmazottja van, akkor a munkahelyi kockázatértékelést mindenképpen kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat, pl. kisboltja van, irodai munkát végez stb. Ha veszélyes anyagokat is használ, akkor a tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentésén túl el kell végeztetnie a vegyi anyagok kockázatainak felmérését is. Arról már ne is essék szó, hogyan méri fel a biológiai vagy a pszichoszociális kockázatokat.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatás nem munkavédelmi szaktevékenység, de az oktatás tematikáját munkavédelmi szakembernek kell elkészítenie.

A munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállaló:

 • - munkába állás előtt, (előzetesen), 
 • - munkahely, vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor,
 • - a munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • - veszélyes helyen történő munkák megkezdése előtt, 
 • - új technológia bevezetésekor 

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt, rendelkezzen a munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információkat.

Az oktatást munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételtetni.

Veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál, a veszélyek megelőzése, a károsító hatásuk csökkentése érdekében, a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját az érintett munkavállalókkal meg kell ismertetni, mind a munkahely egészére, mind az egyes munkafolyamatokra való tekintettel.

Cégünk vállalja az Ön vállalkozásának sajátosságait figyelembe vevő munkavédelmi oktatási tematika kidolgozását, ill. igény szerint az oktatás megtartását.

Munkavédelmi üzembe helyezés

A munkavédelem rendszerében a gépek két csoportra oszlanak: veszélyes és nem veszélyes gépekre. A veszélyes gépek besorolása az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a számú melléklete alapján történik.

A veszélyes géppel, technológiával munkáltatóként két teendőnk van, az egyik, hogy még az üzembe állítása előtt előzetes munkavédelmi vizsgálatnak vessük alá, a másik, hogy meghatározott időszakonként biztonsági felülvizsgálatot végezzünk. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az üzembe helyezés előtti előzetes munkavédelmi vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy adott létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek.

Az időszakos felülvizsgálat célja, hogy ellenőrizze a korábban üzembe helyezett létesítmény, gép, munkaeszköz aktuális állapotát, munkavédelmi feltételeknek való megfelelését.

Egyéni védőeszközök meghatározása

Mvt. 56. § előírja, hogy az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltatónak írásban kell meghatároznia. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltatónak a kockázatok ismeretében írásban kell meghatároznia, hogy a kollektív védelem mellett a munkavállalónak milyen egyéni védőeszközre van szüksége. Az egyéni védőeszközök biztosítása minden esetben kötelező, ha a védendő testrész, szerv sérülésnek, ártalomnak van kitéve és a kollektív védelem nem elegendő.

Ezen védőeszközök juttatásáról szabályzatot kell készíttetnie, aminek tartalmaznia kell a védőeszközök munkakörönkénti felsorolását és használatuk szabályait (pl. a biztonsági adatlapok alapján, mint veszélyes anyag felhasználáshoz, egyéni védőeszközt kell meghatározni a takarításhoz is!).

Időszakos biztonsági felülvizsgálat:

Az üzembe helyezett munkaeszközöket Önnek általában ötévente felül kell vizsgáltatnia. Sőt, ha a berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani, és csak felülvizsgálat után szabad ismét üzembe helyezni. A veszélyes munkaeszközt, (pl. traktor, munkagép, targonca, láncfűrész stb.) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot elvégezték. 

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, és nyilvántartása

Ha Ön minden kötelezettségét teljesítette, és jogkövető módon járt el, reméljük nem történik baleset. Ha mégis, azt Önnek be kell jelenteni, kivizsgálni, és nyilvántartásba venni. Ezek nagy része munkavédelmi szaktevékenység, ezt kötelező szakemberrel elvégeztetni! Jó tudni azonban előre, hogy egy baleset komoly kártérítési kötelezettséggel is járhat, így egy esetleges hiba a vizsgálat során sokba kerülhet.

 

TŰZVÉDELEM

Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv kidolgozása

Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv kidolgozását a 30/1996/XII.6/ BM rendelet és az 1996. évi XXXI törvény. 19. §-a szabályozza.

Tűzvédelmi Szabályzat szükséges:

 • - Amennyiben 5 munkavállalónál több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • - Amennyiben 50 személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek
 • - Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén
 • - Kereskedelmi szálláshelyeken.

Tűzriadó tervet csak bizonyos esetekben kell készíteni:

 • - „A” – „C” veszélyességi osztályba tartozó létesítményekre - bizonyos létszámhatárok között
 • - Művelődési létesítményekre – bizonyos létszámhatárok között
 • - Oktatási létesítményekre – bizonyos létszámhatárok között
 • - Egészségügyi és szociális létesítményekre – bizonyos létszámhatárok között

Tűzvédelmi oktatások

 • - Tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni minden új dolgozót a munkába állás előtt, különös tekintettel munkaterületének sajátosságaira.
 • - Az áthelyezett dolgozót, aki munkakört vagy munkahelyet változtat.
 • - Az ideiglenes, alkalmi dolgozót, aki a munkahelyen munkát végez.
 • - Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozót a tevékenység megkezdése előtt.
 • A felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót évente legalább egy alkalommal ismétlődő oktatásban kell részesíteni.

A munkahely területén keletkezett tűzesettel összefüggő haláleset, sérülés után rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követő 30 napon belül.

Tűzoltó készülékek és tűzcsapok ellenőrzése

A létesítményben legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben:

az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m2 alapterület után,

az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein - attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak - a c)-e) pontban foglaltak szerint,

a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként,

a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein az alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként,

az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, és szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű (kereskedelmi, iroda stb.) helyiségeket.

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni.

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell után világító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

Vállalkozásunk elvégzi tűzoltó készülékei és más tűzvédelmi eszközeinek felülvizsgálatát, karbantartását.

Tűzveszélyességi osztályba sorolás elvégzése

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál alapvetően a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai, kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetve a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó jogszabályok előírásait kell figyelembe venni.

A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.

A helyiség, vagy a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek összesített alapterületei a helyiség, vagy a szabadtér alapterületének 40%-át meghaladja.

A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként az összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladja.

A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó tűzszakaszok osztályonkénti összesített alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének a 40%-át meghaladja.

A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó építmények, szabadterek osztályonként összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladja.

A tűzveszélyességi osztályba sorolás tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül!

 

Teremtse meg alkalmazottai és saját maga számára az ideális munkakörülményeket kockázatértékelés segítségével!

Teremtse meg alkalmazottai és saját maga számára az ideális munkakörülményeket kockázatértékelés segítségével!Mindenki olyan munkahelyen szeretne dolgozni, ami biztonságos körülményeket, ideális feltételeket és modern környezetet kínál a mindennapos munkavégzéshez. Sajnos ezek az alapvető feltételek sok helyen nincsenek meg. Ugye, Ön sem szeretné, ha a cége közéjük tartozna? Ennek az elkerülésére ajánljuk elsőrangú szolgáltatásainkat! Munkavédelemmel foglalkozunk, ezen belül pedig – külön megrendelésre – kockázatértékelést is végzünk.

Miért van szüksége az Ön cégének is kockázatértékelésre?

A kockázatértékelés célja, hogy egy adott munkahelyet alaposan és minden részletre kiterjedően felmérjünk és átvizsgáljunk. A felmérés célja, hogy megtaláljuk és kiértékeljük azokat a rizikófaktorokat, amik veszélyeztethetik az ott dolgozók biztonságát, és alááshatják a színvonalas munkakörülmények fenntartását.

Ha megbízható kockázatértékelést végző szolgáltatót keres, vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot!

 

a Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem.